Pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) nustato Pirkėjo ir UAB „LAUKSVA“ (toliau „Pardavėjas“) tarpusavio teises bei pareigas, prekių įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo (toliau „Pristatymo paslauga“) ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu-pardavimu susijusias nuostatas šioje elektroninėje parduotuvėje www.lauksva.lt/shop (toliau „E-parduotuvė“).
1.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių ar paslaugų šioje E-parduotuvėje.
1.3. Pirkimo-pardavimo sandoriams, atliekamiems E-parduotuvėje, taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.
1.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.
1.5. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jomis remiantis jis turi teisę pirkti prekes E-parduotuvėje.
1.6. Pirkti baldus E-parduotuvėje turi teisę:
1.6.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.6.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.6.3. juridiniai asmenys;
1.6.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
1.7. Draudžiama:
1.7.1. kopijuoti, naudoti, platinti, atkurti puslapyje esančią informaciją ar jos turinį be raštiško E-parduotuvės savininko (Pardavėjo) sutikimo;
1.7.2. naudoti kompiuterines programas, galinčias pakenkti šios internetinės svetainės darbui ar kitais veiksmais trikdyti sistemos veiklą.
1.8. Prekė gali skirtis nuo prekės, parodytos nuotraukoje. Nuotraukoje gali būti detalių, kurių nėra prekės komplekte.

2. Pirkėjo teisės

2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes E-parduotuvėje, vadovaujantis šiomis sąlygomis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
2.2. Prekių keitimas, grąžinimas ar trūkumų šalinimas vykdomas vadovaujantis LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-243 2012 m. kovo 15 d. „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

3. Pirkėjo įsipareigojimai ir atsakomybė

3.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir papildomų paslaugų (pristatymo, užnešimo, surinkimo ir kt.) kainą ir priimti prekes šiose taisyklėse numatyta tvarka.
3.2. Jeigu Pirkėjo duomenys, pateikti pirkimo metu užsakymo formoje, pasikeičia, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti nusiųsdamas informaciją adresu info@lauksva.lt ne vėliau kaip per 24 valandas nuo duomenų pasikeitimo.
3.3. Pirkėjas atsako už registracijos metu užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo. Pateikus neteisingus duomenis, kliento galimybės naudotis E-parduotuve bus ribojamos.
3.4. Nurodydamas savo duomenis, Pirkėjas turi naudoti lietuviškas raides. Vardų, pavardžių, vietovių pavadinimai privalo prasidėti didžiąja raide. Būtina pateikti tikslų gyvenamosios vietos adresą – tai reikalinga ne tik pristatant prekes, bet ir formuojant sąskaitą.
3.5. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šiose Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų reikalavimų.
3.6. Pirkėjas, patvirtindamas šias Taisykles, sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo E-parduotuvėje tikslais.
3.7. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia E-parduotuve.

4. Pardavėjo teisės

4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti E-parduotuvės darbo stabilumui bei saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar nutraukti jam galimybę naudotis E-parduotuve.
4.2. Pardavėjas turi teisę koreguoti puslapyje esančią informaciją (atsiradus naujiems šių taisyklių punktams, jie įsigalioja iškart po jų paskelbimo), laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.
4.3. Pardavėjas pasilieka teisę įmonės atostogų metu užsakymų nevykdyti ir jų vykdymo procesą prailginti tiek, kiek trunka oficialios įmonės atostogos.
4.4. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

5. Pardavėjo įsipareigojimai ir atsakomybė

5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis E-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
5.2. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.
5.3. Perkant išsimokėtinai būtina vadovautis banko nustatytomis prekių pirkimo išsimokėtinai taisyklėmis.
5.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas.

6. Prekių kokybės garantija

6.1. Kiekvienos E-parduotuvėje parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
6.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad E-parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo prietaiso ypatybių.
6.3. Pardavėjas prekėms (baldams) suteikia 24 mėnesių garantiją, jei nėra nurodyta kitaip prekės aprašyme. Suteikiamos garantijos sąlygos yra aptartos svetainėje: www.lauksva.lt/namams/garantija/. Kitoms prekėms garantijos galioje Valstybės nustatyta tvarka.
6.4. Jei prekei yra suteikiama papildoma 50-ies mėnesių garantija, Pirkėjui įsigijus tokią prekę ši papildoma garantija įsigalioja automatiškai ir papildomų registracijos veiksmų Pirkėjui atlikti nereikia. Suteikiamos garantijos sąlygos yra aptartos svetainėje: www.lauksva.lt/namams/garantija/.
6.5. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims kokybės garantijos nesuteikia, galioja atitinkamų teisės aktų numatyta garantija.
6.6. Garantija pradeda galioti, o baldas pirkėjo nuosavybėn atitenka tik po prekės perdavimo-priėmimo akto (3PA) pasirašymo.
6.7. Pardavėjo garantija teikiama visai baldo konstrukcijai (karkasui), o baldo audiniui garantijas suteikia audinio gamintojas.
6.8. Pirkėjas praranda teisę į garantinį aptarnavimą, jeigu prekės buvo neteisingai transportuojamos, surenkamos, nebuvo laikomasi eksploatavimo taisyklių arba prekės buvo sugadintos tyčia.

7. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka

7.1. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas: sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma, kai Pirkėjas, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, užsakymo patvirtinimo lange pažymi varnelę „Sutinku su pirkimo taisyklėmis“, kurios galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo, ir apmoka visą sistemoje pateikiamą sumą. Pirkėjas per 24 valandas laikotarpį informuojamas apie užsakymo patvirtinimą pateikiant pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu.
7.2. Sąskaita faktūra išrašoma ir išsiunčiama 2 darbo dienų laikotarpyje po pranešimo apie užsakymo patvirtinimą išsiuntimo Pirkėjui nurodytu elektroniniu paštu, išskyrus atvejus, numatytus 4.3. punkte.
7.3. Pirkėjas, užsisakydamas prekes, atitinkamuose sistemoje pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis, kurie tvarkomi Privatumo politikoje numatyta tvarka.
7.4. Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti iš Pirkėjo dalinio arba pilno avansinio apmokėjimo.
7.5. Prekės pereina Pirkėjo nuosavybėn po pilno Pirkėjo atsiskaitymo su Pardavėju ir pasirašius prekės perdavimo-priėmimo (3PA) aktą.
7.6. Po to, kai Pardavėjas patvirtina užsakymą, prekės kaina nekeičiama – išskyrus atvejus, kai prekės kaina pasikeitė dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ar kitų nuo Pardavėjo tiesioginės valios nepriklausančių objektyvių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei klientas nesutinka įsigyti prekę pakeistąja kaina, klientas turi teisę atsisakyti užsakymo, informuodamas apie tai Pardavėją raštu ar elektroniniu paštu info@lauksva.lt per 3 darbo dienas nuo pasiūlymo įsigyti prekę pakeista kaina dienos. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, klientui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos už grąžinamą prekę per 14 dienų, išskyrus atvejus, numatytus 4.3. punkte.

8. Prekių pristatymo paslauga ir atsiėmimas

8.1. Pristatymo paslauga – atskirai užsakoma paslauga, kurią galima užsakyti perkant Prekes šioje E-parduotuvėje.
8.2. Prekės pristatomos ar paruošiamos atsiėmimui per Pardavėjo numatytą 14 darbo dienų laikotarpį nuo užsakymo patvirtinimo, išskyrus atvejus, numatytus 4.3. punkte, eigoje informuojant Pirkėją apie preliminarią užsakymo atlikimo datą.
8.3. Pristatymo paslauga apima tik prekės pristatymą Pirkėjo nurodytu pristatymo adresu (pristatymas iki durų). Užnešimo, surinkimo, senų baldų išvežimo, išnešimo paslaugos neteikiamos.
8.4. Pristatymo paslauga laikoma atlikta, kai Pirkėjas ar jo atstovas priėmė prekę ir patvirtino tai savo parašu, pasirašydamas prekės perdavimo – priėmimo aktą (3PA) ir įteikė originalų dokumentą su savo parašu įmonės darbuotojui arba atsiuntė pasirašytą elektroninę dokumento versiją el. paštu info@lauksva.lt.
8.5. Pardavėjas neatsako, jei pilnas Pristatymo paslaugos įvykdymas negalimas dėl įvairių galimų aplinkybių, nepriklausančių nuo Pardavėjo (force majeure).
8.6. Pirkėjui atsisakius priimti prekę arba nurodytu adresu neradus Pirkėjo, prekė grąžinama į UAB Lauksva sandėlį, o Pirkėjas apie tai informuojamas elektroniniu paštu. Pirkėjas, norėdamas pakartotinio pristatymo, turi apmokėti pakartotinės Pristatymo paslaugos mokestį. Jei UAB Lauksva nusprendžia taikyti nemokamo pristatymo paslaugą, o šios akcijos laikotarpiu klientas gautą prekę nusprendžia grąžinti, antras nemokamas pristatymas nebetaikomas – visos tokio tipo akcijos, šiuo atveju nemokamas pristatymas, galioja tik pirmam prekės pristatymui.
8.7. Jei esant trukdančioms aplinkybėms Pristatymo paslaugos atlikimo metu, už kurias Pardavėjas neatsako, Pirkėjas jas šalina einamuoju momentu ir dėl šios priežasties Pristatymo paslaugą atliekantys darbuotojai sugaišta daugiau laiko nei numatyta, t.y. turi laukti, kol gali pilnai atlikti Pristatymo paslaugą, Pirkėjas privalo apmokėti už sugaištą kiekvieno darbuotojo darbo laiką tarifu 40 Eur/val.
8.8. Pristatymo paslauga galima tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
8.9. Visos Pristatymo paslaugos bei Prekių atsiėmimo sąlygos su Pirkėju derinamos individualiai.
8.10. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
8.11. Prekių atsiėmimą galima pasirinkti iš bet kurio adreso, nurodyto sąraše (žr. žemiau), tačiau Pardavėjas pasilieka teisę keisti nustatytus adresus arba panaikinti galimybę prekę atsiimti savarankiškai:
8.11.1. Vilnius, Metalo g. 2, UAB Parnasas sandėlis;
8.11.2. Klaipėda, Baltijos pr. 6A, Smiltė PC, UAB Lauksva baldų salonas;
8.11.3. Šakiai, V. Kudirkos g. 24, UAB Lauksva sandėlys.
8.12. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 7 dienas, kurios pradedamos skaičiuoti nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento. Neatsiėmus prekių per nustatytą terminą, skaičiuojamas sandėliavimo mokestis: 0,3 proc. nuo gaminio vertės (su PVM) už kiekvieną papildomą sandėliavimo dieną, bet ne mažiau prekių užimamo ploto įkainiui – 2 Eur / kv.m. (su PVM). Sandėliavimo mokestis turi būti sumokamas prieš pasiimant prekę.
8.13. Pirkėjui atsiimant prekes, jos būna nesurinktos, supakuotos, prie prekės pridedama surinkimo instrukcija.
8.14. Priimdamas ar atsiimdamas prekes Pirkėjas privalo su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti Pardavėjo patvirtintą ir el. paštu atsiųstą užsakymo lapą, patikrinti prekių būklę, kiekį ir kokybę ir pasirašyti prekės perdavimo-priėmimo (3PA) aktą.
8.15. Pastebėjęs prekės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas privalo pažymėti tai prekės priėmimo-perdavimo (3PA) akte. Pirkėjui priėmus prekes ir pasirašius prekės priėmimo-perdavimo (3PA) aktą be pastabų, laikoma, kad perduota prekė yra be defektų, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo- pardavimo sutarties sąlygas. Jeigu pažeidimus ir kitus neatitikimus Pirkėjas pastebėjo vėliau, turi informuoti Pardavėją el. paštu info@lauksva.lt. Atsiradusius defektus gamintojas įsipareigoja pašalinti per 30 darbo dienų nuo pretenzijos užregistravimo įmonėje, išskyrus atvejus, numatytus 4.3. punkte.
8.16. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui iš anksto su Pirkėju suderintais terminais. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
8.17. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9. Prekių grąžinimas

9.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis LR Ūkio ministro 2014 m. liepos 22d. nutarimo Nr. 738 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“.
9.2. Prekės nebus priimamos atgal, jei buvo naudojamos ir/arba buvo sugadintos ir/arba prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).
9.3. Negalima grąžinti prekės, pirktos lizingo būdu.
9.4. Negalima grąžinti pagal individualų užsakymą gamintos prekės.
9.5. Veido kaukių grąžinti negalima pagal LR Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis prekėms, kurių grąžinti negalima (pvz., negalima grąžinti prekių, kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių).
9.6. Kokybiškų, tačiau surinktų ar bandytų rinkti baldų grąžinti negalima.
9.7. Prekė turi būti tos pačios komplektacijos kaip ir įsigijimo metu (visos detalės pakuotės viduje, surinkimo instrukcija ir surinkimo elementai).
9.8. Pristatymo paslauga yra atskiras užsakymas. Atsisakant pristatyto užsakymo, Pristatymo paslauga lieka galiojanti ir pinigai už šią paslaugą negrąžinami.
9.9. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(es) sumokėtus pinigus. Pirkėjas apie tai privalo pranešti Pardavėjui el. paštu info@lauksva.lt ar užsakymo formoje nurodytais kontaktais.

10. Informacijos siuntimas

10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia užsakymo formoje Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.
10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
10.3. Prašymą/skundą dėl įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse – http://www.vvtat.lt/index.php?470187665 ) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.
Pastaba: visais atvejais klientų prašome pirmiausiai kreiptis į gamintoją ir Pardavėją UAB „Lauksva“.